Nu live in Apeldoorn

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Aanbod: de producten van de Ondernemer die door de Klant via het Platform bij de Ondernemer kunnen worden besteld, zoals maaltijden, bijgerechten, dranken, overige additieven en overige voedingsproducten.

Aanvullende Diensten: diensten ter aanvulling en ondersteuning van de Diensten als omschreven in artikel 3 lid 1.

Bestelling: een door de Klant via het Platform geplaatste bestelling van een selectie van het Aanbod van de Ondernemer, welke bestelling door de Ondernemer is geaccepteerd.

Chow Delivery: de besloten vennootschap Chow Delivery B.V., statutair gevestigd te (7311 AE) Apeldoorn aan het adres Kerklaan 16, geregistreerd bij de KvK onder registratienummer: 78136881.

Diensten: de diensten die Chow Delivery zal verlenen aan Klant bij het beschikbaar stellen van het Platform aan Klant.

Gebruikersvoorwaarden: onderhavige voorwaarden waaronder Klant gebruik mag maken van het Platform, zoals dit Platform door Chow Delivery beschikbaar wordt gesteld.

Informatie: alle door de Ondernemer aan Chow Delivery beschikbaar gestelde gegevens in het kader van het te plaatsen Aanbod en het beschikbaar stellen van het Platform.

Klant: een natuurlijk persoon die een account heeft aangemaakt op het Platform van Chow Delivery, en welk account door Chow Delivery is geaccepteerd.

Platform: een website/applicatie waarop het Aanbod van de Ondernemer wordt geplaatst en waarop de Klanten, het geplaatste Aanbod kunnen bekijken, via een e-mailadres bestellingen kunnen plaatsen en de desbetreffende Ondernemer kunnen beoordelen.

Ondernemer: rechtspersoon, of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die eigenaar, exploitant dan wel geautoriseerde medewerker is van een horecagelegenheid, cateringbedrijf en/of retailer van voedsel (bakker, slijterij, slager, traiteur etc.) in de ruimste zin van het woord, die het Aanbod bereidt en verkoopt aan de Klant.

Schriftelijk: een op papier gestelde tekst. Een elektronisch opgesteld e-mailbericht wordt hieraan gelijk gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden, zijn van toepassing op al de Diensten die direct of indirect, via derden, internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon worden verleend door Chow Delivery aan de Klant.
 2. Door het benaderen van het Platform, via welk apparaat dan ook, aanvaardt de Klant de gebruiksvoorwaarden, alsook het privacybeleid en eventuele cookies. Indien de Klant niet akkoord kan gaan met deze gebruiksvoorwaarden, dient Klant geen gebruik te maken van het Platform

Artikel 3. Diensten

 1. Chow Delivery publiceert via het Platform het Aanbod van de Ondernemer en biedt de mogelijkheid aan de Klant bestellingen (via een e-mailadres) te plaatsen voor het geleverd krijgen van (een selectie van) het Aanbod. De Klant kan via dit Platform de Ondernemer op kwaliteit van de maaltijden, producten en overige dienstverlening beoordelen.
 2. Chow Delivery is slechts een tussenpersoon tussen de Klant en de Ondernemer en is nimmer (contract)partij bij een tussen de Klant en de Ondernemer gesloten overeenkomst. Strikt genomen brengt Chow Delivery slechts vraag en aanbod bij elkaar ter zake maaltijden en de bezorging daarvan.
 3. Chow Delivery is bevoegd de beoordeling als bedoeld in artikel 3.1 door te sturen aan de desbetreffende Ondernemer.
 4. De informatie die op het Platform wordt vermeld, is gebaseerd op de Informatie die de Ondernemer heeft verstrekt aan Chow Delivery. De Ondernemer is verantwoordelijk voor deze informatie en de juistheid daarvan. Chow Delivery verifieert deze informatie niet en kan de juistheid van dergelijke informatie niet garanderen.
 5. De Klant is zelf verantwoordelijk de juiste gegevens/informatie aan de Ondernemer door te geven, waaronder het bezorgadres, eventuele bijzonderheden, allergieën en intoleranties. Chow Delivery is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, verstrekken van misleidende of onjuiste informatie door de Ondernemer of de Klant.
 6. Chow Delivery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen als gevolg van downtime, onderhoud, reparatie of upgrades met betrekking tot het Platform.
 7. Via het Platform aangeboden diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het downloaden, verkopen, kopiëren of reproduceren van inhoud of informatie op het Platform voor enige commerciële activiteit is volledig verboden.
 8. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door overeenkomsten gesloten tussen de Klant en de Ondernemer.

Artikel 4. Kosten dienstverlening

 1. Chow Delivery brengt voor het bekijken van het Platform (en het Aanbod) geen kosten in rekening aan de Klant. Per bestelling wordt ten behoeve van Chow Delivery bij de Klant € 0,25 aan transactiekosten in rekening gebracht. De Ondernemer betaalt per bestelling een vergoeding ter hoogte van een percentage van het totaalbedrag van de Bestelling aan Chow Delivery.
 2. Voor eventuele Aanvullende Diensten kan Chow Delivery wel kosten in rekening brengen. Eventueel kunnen ten aanzien van deze Aanvullende Diensten aanvullende voorwaarden gelden.
 3. Chow Delivery zal de hoogte van deze kosten en de eventuele aanvullende voorwaarden aan de Klant meedelen, alvorens Chow Delivery deze Aanvullende Diensten verleent aan de Klant en in rekening brengt.

Artikel 5. Bestelling plaatsen, gebruik Platform

 1. Klant kan doormiddel van een e-mailadres en invulling van contactgegevens een Bestelling plaatsen op het Platform. Met dit e-mailadres kan de Klant de Ondernemer beoordelen. De beoordeling wordt gepubliceerd op het Platform en is zichtbaar voor iedere andere Klant. Chow Delivery behoudt zich het recht voor deze content te verwijderen.
 2. Chow Delivery is bevoegd de door klant gegeven beoordeling met de Ondernemer te delen, en daarbij de (persoonlijke) gegevens te vermelden die noodzakelijk zijn om de Ondernemer de mogelijkheid te bieden op eventuele klachten te reageren, deze in behandeling te nemen of op te lossen.

Artikel 6. Registratie, blokkering, verwijdering en weigeren account

 1. Onderhavige bepaling is van toepassing indien en voor zover het mogelijk is een account aan te maken ten behoeve van het gebruik van het Platform.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik van het account. Onder zorgvuldig gebruik wordt in elk geval begrepen:
  1. de in het account vermelde persoonlijke gegevens zijn volledig, juist en up-to-date;
  2. er staan geen meerdere accounts op naam van Klant geregistreerd;
  3. het wachtwoord van het account wordt niet met derden gedeeld;
  4. misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord wordt direct aan Chow Delivery meegedeeld;
  5. het account en de data die uit het gebruik ervan voortkomt wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Chow Delivery is bevoegd het account van de Klant te blokkeren indien via dit account:
  1. uitingen voor commerciële doeleinden worden gedaan;
  2. beoordeling worden geplaatst die geen verband houden met de desbetreffende Ondernemer;
  3. irrelevante of opzettelijk onjuiste informatie wordt geplaatst;
  4. rechten van derden worden geschonden, in bijzonder auteursrechten;
  5. informatie wordt geplaatst met pornografische, immorele of aanstootgevende inhoud.
  6. wet- en regelgeving wordt geschonden of criminele handelingen worden verricht;
  7. virussen of andere computerprogramma's, die soft- of hardware bevatten die schade aan het Platform kan veroorzaken of op andere wijze het gebruik van het Platform kan belemmeren, kunnen beschadigen of op een andere wijze het gebruik van een computer kunnen belemmeren.
 4. Indien zich een situatie als genoemd in lid 3 herhaalt, dan wel dreigt te herhalen, is Chow Delivery bevoegd het account definitief te verwijderen.
 5. Chow Delivery is ten alle tijd bevoegd registratie van het account te weigeren.
 6. Chow Delivery behoudt zich het recht voor schadevergoeding bij de Klant te vorderen ter zake voornoemde situaties.

Artikel 7. Privacy

 1. Door plaatsen van een Bestelling dan wel registratie van een account, heeft Chow Delivery de bevoegdheid om de persoonlijke gegevens van de Klant door te sturen naar de eigenaar van de Ondernemer waar de Klant een Bestelling heeft geplaatst. Dit betreffen in ieder geval, maar niet uitsluitend de volgende bij de Bestelling opgegeven gegevens:
  1. e-mailadres;
  2. telefoonnummer;
  3. naam, adres en woonplaats
 2. Chow Delivery maakt, onverminderd lid 1, de persoonlijke gegevens van de Klant niet zonder diens toestemming aan derden bekend.
 3. Chow Delivery neemt de privacy van de Klant in acht. Voor meer informatie hierover verwijst Chow Delivery naar haar eventuele privacyvoorwaarden en het eventuele cookiesbeleid.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling van de Bestelling geschiedt bij plaatsen van de Bestelling en is slechts mogelijk via het betaalsysteem “iDEAL”.
 2. Chow Delivery is bevoegd de door Klant opgegeven betalingsgegevens door te geven aan de Ondernemer, die nodig zijn voor het uitvoeren van de betaling via het betaalsysteem “iDEAL”.
 3. Chow Delivery hanteert bij de betaling de gebruikelijke technologie die bij het betaalsysteem “iDEAL” wordt gehanteerd om de gegevens van de Klant maximaal te beschermen.
 4. Betalingen lopen via het betaalsysteem ‘Mollie’ en worden – na inhouding van de verschuldigde vergoedingen aan Chow Delivery - via dit systeem rechtstreeks naar de rekening van de Ondernemer overgemaakt. Chow Delivery is niet betrokken bij de uitvoering van de transacties. Het systeem is volledig geautomatiseerd. Chow Delivery is nimmer aansprakelijk voor hierbij gemaakte fouten door de Klant, de Ondernemer, de bank of andere derden, die de transacties uitvoeren.
 5. Annulering van een Bestelling leidt nimmer tot enige (terug)betalingsplicht van Chow Delivery aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de Klant en Chow Delivery.
 6. Restitutie van een bedrag van de Ondernemer aan de Klant vormt nimmer een grond voor enige vergoeding van een bedrag dat aan Chow Delivery toekomt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Chow Delivery is niet aansprakelijk voor de authenticiteit, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid van de informatie die door de gebruikers van het Platform en Ondernemers wordt geplaatst op het Platform. Chow Delivery garandeert de juistheid van deze inhoud niet.
 2. Chow Delivery is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tussen de Klant en de Ondernemer tot stand gekomen overeenkomst en de tussen de Klant en de Ondernemer gevoerde communicatie.
 3. Chow Delivery is niet aansprakelijk voor technische defecten die zijn veroorzaakt door oncontroleerbare omstandigheden. Chow Delivery garandeert geen continue beschikbaarheid van het Platform en de daarop geplaatste informatie en kan beslissen om het Platform al dan niet tijdelijk niet (langer) beschikbaar te stellen.
 4. Onverminderd de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Chow Delivery, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting jegens Klant die voortvloeit uit, althans rechtstreeks verband houdt met, de uitvoering van de Diensten beperkt tot het bedrag dat de Ondernemer verschuldigd is aan Chow Delivery ter zake de bestelling, vermeerderd met de betaalde transactiekosten. Indien en voor zover voorgaande beperking van aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onredelijk bezwarend wordt geacht, geldt de beperking tot het bedrag waarvoor de verzekering van Chow Delivery, na aftrek van het eigen risico, dekking biedt.
 5. Voorgaande bepalingen gelden niet voor gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van Chow Delivery. In dat geval zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot de schadevergoedingsplicht onverkort van toepassing.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de Diensten van Chow Delivery dienen door de Klant zo spoedig mogelijk per email te worden ingediend, maar in ieder geval binnen 1 maand na het moment waarop de klacht is geconstateerd.
 2. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de maaltijd en/of overige dienstverlening van de Ondernemer worden niet door Chow Delivery in behandeling genomen en ook niet doorgestuurd aan de Ondernemer.
 3. Indien een klacht gegrond is, krijgt Chow Delivery te allen tijde allereerst de mogelijkheid de klacht te verhelpen en de Diensten te verlenen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden.
 4. Indien door Klant niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is geklaagd, kan Klant geen beroep meer doen op het bestaan van dit gebrek.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De software die benodigd en/of beschikbaar is voor de Diensten van Chow Delivery, is, tenzij anders vermeld, het eigendom van Chow Delivery, haar leveranciers, providers of opdrachtgevers. Dit geldt eveneens voor het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content, de informatie, logos, beeld-/woordmerken, en het materiaal gepubliceerd op het Platform.
 2. Chow Delivery behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) van het Platform waarin de Diensten beschikbaar worden gesteld.
 3. De Klant heeft geen toestemming tot het kopiëren, wijzigen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van Klanten) of het merk van Chow Delivery anderszins te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chow Delivery.
 4. Elk onwettig gebruik vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Chow Delivery.
 5. Voor zover Klant door gebruik van het Platform intellectuele eigendomsrechten zou verkrijgen, doet Klant hiervan afstand en draagt deze over aan Chow Delivery door gebruik te blijven maken van de Diensten van Chow Delivery.

Artikel 12. Wijzigingsclausule

 1. Chow Delivery behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen of aan te passen.
 2. Met het voortdurende gebruik van het Platform en/of het account aanvaardt de Klant de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. De Klant dient regelmatig het Platform te controleren, zodat de Klant bekend is met de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden van Chow Delivery.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Deze gebruiksvoorwaarden en de levering van Diensten door Chow Delivery worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen dit toelaten, worden geschillen ter zake de door Chow Delivery verleende Diensten zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement waar Chow Delivery is gevestigd bevoegde rechter.

Angara Halal slagerij
Brasserie Mjoy.jpg
De Groene Weg
Drank 055
Green Leaf
Heelykheyt
Henri Bloem
Keurhorst
Klein Berlijn
Kokkie
Lautenschutz
Lunch en zo 055
Marcels Kaas
Mijkcuisine
Mik Mak
Nett
New York Pizza
Op Z'n Hollands
Pasta Zaak
Puik
Recht
Rembrandt
Sakura
Sate to Go
Silk
Sizzles
Snackbar Family
Snackpoint
Traiteur Delicat
Vintake